Radikale Valgprogram 2021


Region Hovedstaden


Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden går ind for at bevare regionerne. Vi ønsker stærke regioner med stærke handlemuligheder. Vi ønsker en innovativ og bæredygtig region og et nærværende og kompetent sundhedsvæsen, der er rustet til at klare fremtidens udfordringer. Med eller uden pandemier.

3 radikale retninger til at sikre sundhedsvæsenet fremadrettet:

‍Start tidligere! -Færre skal rammes af fysisk og psykisk sygdom –  ret op på den sociale ulighed.

Skab sammenhæng! –Sundhedstilbud skal indrettes efter brugerne, ikke omvendt.

Sikre personale! – Der er brug for en langsigtet strategi for at sikre personale til fremtidens velfærd.

2 radikale visioner for, hvordan Region Hovedstaden skal drives:

‍En Innovativ Region –vi ser øget forskning og plads til nytænkning som en væsentlig drivkraft for at udvikle Regionen. Vi vil udnytte de nyeste teknologier, skabe partnerskaber og gode forhold for forskere.

En Bæredygtig Region – Regionen skal arbejde for at indfri FN’s 17verdensmål ved at tage ansvar for at bekæmpe klimaforandringer og sikre bæredygtige udviklings-, forbrugs- og produktionsmønstre.


Start tidligere


Antallet af syge danskere stiger.

I de kommende år ser vi frem mod flere og flere borgere med kroniske sygdomme. Meget kan forebygges, hvis vi starter tidligere og holder sygdomsforløbene på lavere niveau til gavn for borgerne og sundhedsvæsenets økonomi. Tidligere start kan redde tabte leveår, øge livskvalitet, og ofte endda være en god investering. Vi ved jo godt, hvor de store risici er: rygning, for meget alkohol, svær overvægt, for lidt bevægelse og dårlig mental trivsel disponerer for en række kroniske sygdomme. Forebyggelse skal ikke kun ske inde i sundhedsvæsenet – det skal også ske ude i hverdagslivet og helst allerede fra de tidlige barneår. Vi bakker derfor op om Danske Regioners forslag om en Folkesundhedslov.

For Radikale Venstre skal regionerne bruge deres ekspertviden om sundhed meget mere m.h.p. forebyggelse. Der skal samarbejdes om konkrete initiativer, lobbyes for nødvendige lovændringer og området bør styrkes politisk, fx med en særlig ’Forebyggelsesambassadør’.

Regionerne skal samarbejde med  kommuner og civilsamfund om en tidligere start på indsatsen. Og det skal gøres det med særligt fokus på de socialt dårligst stillede og de psykisk syge. Det vil være at rette op på den store og voksende sociale ulighed i sundhed, vi ser i Danmark.


Skab sammenhæng


I dag lever fire ud af ti borgere med multisygdom, dvs. mere end én kronisk sygdom. Multisygdom er en stor udfordring for sundhedsvæsenet – organisatorisk, behandlingsmæssigt og økonomisk.

Borgere, der både går til behandling i regionalt og kommunalt regi samt i praksissektoren kan bruge meget ekstra tid og evt. unødige indlæggelser, hvis deres behandlere ikke koordinerer indsatsen, eller der er indgået klare aftaler om, hvem der har ansvar i hvilke situationer, samt hvordan viden overdrages.

Radikale Venstres ønsker at skabe en sammenhængende sundhedsindsats for den enkelte. For borgeren er det uvæsentligt, hvem der leverer og finansierer en sundhedsydelse, men derimod vigtigt at den har høj kvalitet og giver mening. For at nå dette er det en nødvendighed, at der etableres en meget tættere dialog mellem de forskellige sektorer og aktører inden for sundhedsområdet.

Der er i sommeren 2021 indgået en politisk aftale om et øget samarbejde mellem forskellige sektorer i ”klynger” omkring de store akutsygehuse inkl. økonomi til det. Radikale Venstre vil arbejde for, at disse nye rammer reelt kommer til at sikre bedre sammenhæng for de patienter, der har mange kontakter til sundhedsvæsenet. Og at antallet af besøg på hospitalet minimeres, medmindre man som patient ønsker andet. Dette kan fx gøres  ved at øge mulighederne for hjemmebehandling, enten ved besøg af klinisk personale i hjemmet eller ved brug af telemedicin eller andre digitale løsninger.


Sikre personale


Vi står lige nu ved begyndelsen af en periode, hvor den demografiske udvikling vil lægge et stort pres på hele den offentlige sektor. Mod 2050 vil vi gå fra at være fire i den arbejdsdygtige alder per borger over 65 år – til at være to i den arbejdsdygtige alder per borger over 65 år. Manglen på arbejdskraft vil fremadrettet være en massiv udfordring i Danmark.

Radikale Venstre mener, at det er på høje tid, at løfte sig op i helikopterperspektiv og udarbejde en National Plan for, hvordan vi sikrer personale nok til sundhedsvæsenet i årene fremover, og hvordan vi sikrer disse medarbejdergruppers status i befolkningens øjne!

Planen bør både indeholde initiativer til, hvad regionerne selv kan gøre for at sikre gode arbejdspladser, som gør det nemmere at rekruttere og fastholde personale, men bør også inkludere andre  initiativer, som regionerne kan arbejde for at få indført. Fx sikring af tilstrækkelige og attraktive uddannelsestilbud, placering af uddannelser og lettere adgang til arbejdsmarkedet for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Et middel kan også være at se på disse medarbejdergruppers placering i lønhierakiet.

I regionerne skal der arbejdes for bedre arbejdsmiljø, hvilket bl.a. kan opnås gennem styrkelse af ledelseskompetencer, sikring af psykologisk tryghed i arbejdet, mere tillid til medarbejdere (som beskrevet i regionens model for Værdibaseret Sundhed), gode seniorordninger samt brug af så mange forskellige professioner inden for sundhedsområdet som muligt. Der bør endvidere undersøges muligheder for samarbejde med privathospitaler om uddannelse og fastholdelse af arbejdskraft


En innovativ region


Innovation er forudsætningen for at gøre sundhedsvæsenet bedre, og kan samtidig være en vej til at sikre bedre brug af personaleressourcer og færre udgifter til behandling. Innovation kan også handle om udvikling af nye og grønnere måder at drive regionen på.

Region Hovedstaden har en tradition for at udføre forskning af høj kvalitet og i et væsentligt omfang. Det bidrager til nytænkning og faglig udvikling. Vi  anser det for en vigtig opgave for regionen at understøtte forsknings- og innovationsaktiviteter, f.eks. muligheder for at indgå i projekter med eksterne parter som fx andre hospitaler, universiteter, private fonde eller firmaer og øvrige institutioner eller organisationer.

Vi støtter også sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer og ser gerne opbygget en infrastruktur i sundhedsvæsenet, der letter udførelsen af forskningsopgaver for de ansatte, herunder tilgængelighed af data samt koordination af tilladelser mellem de fem regioner.

Vi ønsker, at befolkningen skal have mest mulig glæde af nye teknologiske muligheder. Innovation på sundhedsområdet er nøglen til en nødvendig modernisering af sundhedsvæsenet – og  vi hele tiden skal være på forkant i forhold til udnyttelsen af nye muligheder. Men vi skal også vurdere de etiske dilemmaer, som er en del af udviklingen.

Vi støtter også muligheden for at indgå innovative indkøbsaftaler, hvor køb af varer eller ydelser kobles sammen med muligheder for forskning og udvikling inden for det pågældende område.


En bæredygtig region


Region Hovedstaden er en stor institution og har en forpligtelse til at gå forrest, når det gælder initiativer, der skal sikre implementeringen af FN’s 17 verdensmål. Det kan regionen gøre ved at sikre bæredygtige indkøbs-, forbrugs- og produktionsmønstre, herunder byggerier. Regionen bør både gå forrest i forbindelse med egne aktiviteter men også have fokus på hele det geografiske område, som regionen dækker.

I Radikale Venstre ønsker vi at sætte ambitiøse mål, og at disse mål skal indfries gennem initiativer indenfor både varme- og energiforbrug, transport, genbrug af affald, grønne krav ved indkøb og nybygning. Dette kan f.eks. etableres som innovationsprojekter med private virksomheder og videns institutioner.

Radikale Venstre har et særligt fokus på at styrke og udvikle kollektive transport muligheder. Trængselsproblemer skal ikke løses med udbygning af motorvejsnet, men med smart udnyttelse af det eksisterende transportnet – og med massive investeringer så land og by hænger sammen i vores region.

Radikale Venstre vil også arbejde for at sikre, at den nødvendige jordoprensning sker hurtigst muligt, og at vi fortsat har rent og pesticidfrit drikkevand i vores undergrund.